سکوت باران

شعر و ادبیات و هنر

عاطفه
نویسنده : مژگان صحراگرد - ساعت ۱٢:٥٧ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩۱
 

هنوز عاطفه
                  پرسه زنان
                 در کوچه باغهای دوستی میگرید
ومحبت
در جستجوی نشانی رسیدن
                                       پای دروازه ی امید چمباتمه زده
                                                                                   در مه
هنوز خیرگی نگاه  
                       در حسرت نیم نگاهی
                                                   رنگ میبازد
                                                                 در خیال
و ساقه های نوازشگر مهر
                                    در امتحان سیب و آدم
                                                                  مردود میشوند
هنوز نفسها
              در بغض گلوگاه تصادفی پرچم و مادگی میخک سرخ
                                                                                      لبخند را سر نمیکشند
هنوز هم جرات
                     شهامت را تجربه نمیکند
                                                       در غبار تنهایی
هنوز هم عاطفه میترسد
و چه سنگین کز میکند در کنار در